Нудиме низа маркетинг решенија кои ќе ви помогнат во реализација на вашите идеи и желби.

  • Истражување и анализа на пазарот
  • Промотивни кампањи
  • Маркетинг концепти
  • Изнајмување на рекламен простор
  • Осмислување на целата маркетинг кампања

Израбока на каталози со единствен дизајн и одличен квалитет, како и изработка на секакви видови маркетинг материјали